หน้าแรก

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือจำกัด (สอ.อร.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล ผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม เพื่อทดลองงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 4 ตำแหน่ง

Read more