อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่อปี

ประเภท ร้อยละ
เงินฝากออมทรัพย์ 2.25
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.25

        อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ต่อปี

ประเภท ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 3.85
เงินกู้สามัญ 5.40
เงินกู้พิเศษ 2.75