พัชนี งามสังวร

Author's posts

รับ-จ่ายเงินสด วันศุกร์ที่ 2 กค.2564

งบแสดงฐานะการเงินอย่างย่อ เมย.64

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแก่สมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

หยุดถือหุ้นรายเดือนเป็นการชั่วคราว (มิ.ย.-ธ.ค.64)

พักชำระหนี้เงินต้น ครั้งที่ 3

สมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อร. ชุดที่ 65 ประจำปี 2564

สมาชิก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

สมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564