ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จำกัด
THE NAVAL DOCKYARD SAVING AND CREDIT COOPERATIVE, LIMITED
เลขที่  2  ถนนอรุณอัมรินทร์  แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพฯ  10700
FAX : 0 2475 4145 , 0 2475 3196

ฝ่ายจัดการ                                                                          02 475 4145

ฝ่ายบัญชี                                                                             02 475 5012

ฝ่ายฝาก-ถอนออมทรัพย์และลงทุน                    02 475 4145

ฝ่ายทะเบียนและเงินกู้                                                  02 475 4269

ฝ่ายสินเชื่อ                                                                         02 475 4194,  02 475 3196

ฝ่ายธุรการ                                                                          02 475 4059

ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล                                                         02 475 5012

เจ้าหน้าที่สาขาสมุทรปราการ                                  56092,  56093

เจ้าหน้าที่สาขาอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช       78082,  78083

E-mail : coop.save@gmail.com