ประกาศ !!! ยกเลิกระเบียบ สอ.อร. ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์ทวีสิน พ.ศ.๒๕๔๙