ประวัติความเป็นมา

dockcooplogo

              ข้าราชการและลูกจ้างของกรมอู่ทหารเรือได้รวมตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในรูปแบบของสหกรณ์ขึ้นซึ่งเป็นที่มาของการก่อตั้ง สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จำกัด โดยใช้ชื่อว่า  “สหกรณ์ข้าราชการและคนงาน กรมยุทธบริการทหารเรือ จำกัดสินใช้”                                            โดยมี พลเรือเอก หม่อมเจ้าครรชิตพล อาภากร อดีตเจ้ากรมยุทธบริการทหารเรือ และ อดีตผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานกรรมการ จดทะเบียนก่อตั้ง เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2499 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมและช่วยเหลือสมาชิก ให้สามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างเหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี อันจะนำไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างซื่อสัตย์สุจริตและเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่จะช่วยให้ภารกิจในด้านการช่างดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะแรก สอ.อร. ใช้ที่ทำการบริเวณใต้ถุนอาคารของกองเรือลำน้ำ                                                    ต่อมา 2517 ย้ายไปอยู่บริเวณชั้น 2 อาคารหล่อหลอม ในพื้นที่ของอู่เรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ  เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่สมาชิก และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด ใช้ชื่อย่อว่า “สอ.อร.” ตราสหกรณ์เป็นรูปสมอเรือ สอดอยู่ในเฟืองล้อมรอบด้วยวงกลม 2 วงซ้อนกัน ภายใต้ข้อความว่า  “สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จำกัด”  ชั้นนอกล้อมรอบด้วยดอกทานตะวัน

พ.ศ. 2533 ย้ายที่ทำการมายังอาคารแผนกรักษาความปลอดภัย ชั้น 2

พ.ศ. 2549 ขยายสาขาย่อย ณ อู่เรือพระจุลจอมเกล้า (อจปร.อร.) จังหวัดสมุทรปราการ

พ.ศ. 2557 ขยายสาขาย่อย ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช (อรม.อร.) จังหวัดสัตหีบ

ก.ย. 2562 ย้ายที่ทำการมายังอาคาร บก.อร. (เดิม) ชั้น 1

มี.ค. 2563 ย้ายที่ทำการมายังอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 2 และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่