สมัครสมาชิก

สมาชิกทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดา และบรรลุนิติภาวะ
(3) เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ สังกัดกรมอู่ทหารเรือ หรือกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หรือกรมช่างโยธาทหารเรือ
และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จำกัด
(4) เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้สมัครเป็นสมาชิกตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตามแบบที่กำหนดไว้โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัคร
ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าข้าราชการชั้นสัญญาบัตรคนหนึ่งรับรองแต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการชั้นสัญญาบัตรก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เข้าเป็นสมาชิกคนละห้าสิบบาท

สมาชิกสมทบ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) บุคคลธรรมดา ได้แก่
ก. บิดา มารดา คู่สมรส หรือ บุตรของสมาชิก
ข. พนักงานราชการ ในสังกัดกรมอู่ทหารเรือ หรือกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หรือ กรมช่างโยธาทหารเรือ
ค. ลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดกรมอู่ทหารเรือ หรือกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หรือกรมช่างโยธาทหารเรือ
ง. นักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
จ. เป็นข้าราชการพรรคกลิน ซึ่งเกษียณอายุ หรือ ลาออกจากราชการ
ฉ. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำที่เคยสังกัดกรมอู่ทหารเรือ หรือกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ หรือกรมช่างโยธาทหารเรือ
ซึ่งเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากราชการ
(2) บุคคลธรรมดาตาม (1) จะต้องเป็นผู้ที่
ก. มีความเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
ข. เป็นผู้มีความประพฤติ และนิสัยดีงาม
(3) หน่วยราชการที่อยู่ในการกำกับดูแลของกรมอู่ทหารเรือ หรือกรมอิเล็กทรอนิกส์ ทหารเรือ หรือกรมช่างโยธาทหารเรือ
การเข้าเป็นสมาชิก
ผู้สมัครเป็นสมาชิกสมทบ ตามข้อบังคับต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์กำหนด สำหรับผู้สมัครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
เข้าเป็นสมาชิกสมทบคนละหนึ่งร้อยบาท

Download แบบฟอร์มการสมัครได้ที่นี่…