Return to สมาชิกควรรู้

คำนวณการผ่อนชำระ

คำนวณการผ่อนชำระ

  1. การกู้เงินฉุกเฉิน  ผ่อนชำระไม่เกิน 6 งวด
  2. การกู้เงินสามัญ

จำนวนเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนงวด

1,000 – 50,000
51,000  –  150,000
151,000  –   500,000
501,000   –  1,000,000
1,001,000  –  1,500,000

6.00
6.00
6.00
6.00
6.00

60
72
100
150
180

3. การกู้เงินพิเศษ (กู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน, คอนโดมิเนียม, ทาวเฮาส์)

จำนวนเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

จำนวนงวด

ไม่เกิน 5,000,000 บาท

4.75

300