Return to สมาชิกควรรู้

คำนวณวงเงินกู้ยืม

คำนวณวงเงินกู้ยืม

1. การกู้เงินฉุกเฉิน  กู้ได้ครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน
2. การกู้เงินสามัญ

จำนวนเท่ากู้สามัญประจำเดือน ส.ค.55 รับราชการเกิน 5 ปี  (มีบำเหน็จแล้ว)

จำนวนเงินกู้

จำนวนกู้ได้ (เท่า)

  00001 –   15747
15748   –   15757
15758   –   15779

60
40
20

รับราชการไม่ถึง 5 ปี  (ไม่มีบำเหน็จแล้ว)

ทะเบียนสมาชิก

จำนวนกู้ได้ (เท่า)

15556   –   15725
15726   –   15749
15750   –   15759

12
10
7

  • กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ผ่อนชำระไม่เกิน 180 งวด
  • ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนเงินคงเหลือรับสุทธิ (30%) ในใบเสร็จรับเงิน ของสมาชิกเดือนล่าสุด