Return to สมาชิกควรรู้

นโยบาย PDPA

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับ กรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้อง CCTV
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้ใช้บริการเว็บไซต์
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ