กันยายน 2020 archive

ปรับเพดานเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแก่สมาชิก

พิธีมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ลานเอนกประสงค์ กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก

ประกาศ การให้เงินกู้แก่สมาชิกประเภทสามัญ กู้วงเงินค่าหุ้นค้ำประกัน

ประกาศ การกู้เงินสามัญกรณีพิเศษ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรสมาชิก

สมาชิก ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2563