Category: ข่าวสาร

ข่าวสาร

ยกเลิกเงินฝากประเภทออมทรัพย์ทวีสิน

สมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2563

สมาชิก ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563

สัปดาห์การออม

รับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ เขต 6

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้สมาชิก

สัปดาห์การออม เริ่มวันที่ 2 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2563

ปรับเพดานเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแก่สมาชิก

พิธีมอบทุนการศึกษา วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ลานเอนกประสงค์ กองโรงงาน อู่ทหารเรือธนบุรี

ประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แก่สมาชิก